Донатор:     Министерство за животна средина и просторно планирање

Буџет:          250.000 мкд

Период на  спроведување:   Јуни 2022 до декември 2022

Цел на проекот:  Подигање на свеста на учениците од мултиетнички средини за заштита на животна средина

Активности:  

  •  Обработка на прашалници за ученици за животна средина
  •  Работилници со ученици од мултиетнички училишта
  • Подготовка на флаери

Целна група:  Основно училиште Дитуриа од општина Сарај , О:У Исмаил Ќемали, О.У Хасан Приштина., О.У Лирија од општина Чаир, О.У Единство од општина Гостивар и О.У Браќа Рамиз-Хамид од општина Шуто Оризаре.

Резултати:   Голем интерес од учениците учествуваа во работилниците, подигање на свеста на учениците од мултиетнички средини за зачувување на   животната средина.

Цел на проектот: 

Подигање на свеста на учениците од мултиетнички средини за заштита на животна средина.

Споделете!