Целна група:    Општина Тетово

Општина Чаир

Општина Бутел

Општина Куманово

Период на спроведување: јануари 2020 до август 2020 година

Буџет:                                      9.000,00 Евра

Донатор: Фондација Метаморфозис ( ре-грантинг, донација од Европска Комисија)

Активности:  Организирање на отворени денови со Комисиите за односи помеѓу заедниците во Општина Чаир, Куманово, Тетово и Бутел.

Организирање на работни средни со членовите на советите во 4те општини

Организирање на работни средни со членовите на советите во 4 те општини

   Резултати: 

  • Добра соработка со КОЗ во 4 те општини
  • Извлекување на проблемите и потребите на граѓаните до КОЗ со цел пренесување до членовите на Советот на 4-те општини.
  • Промоција на улогата на КОЗ

Споделете!