Донатори:  Delta for the Balkans (Development Education and Leadership Teams in Action)

Партнери:  Нема

Времетраење:Септември 2008 – Август, 2009 година           

Буџет:                  36.000.00 €

 

Цели на проектот:                                        

Поттикнување на тренинг програми посветени на хуманиот развој, човековите права, демократијата и интер-етничкиот дијалог.

Целна група:                   

Активности:                     

Организирање тренинг програми кои вклучуваат практична работа на терен и работа на развој на проекти  базирани на интер-етнички дијалог и соработка  (средни училишта во Скопје, Гостивар и Тетово )

Информации за ДЕЛТА:

Delta for the Balkans (Development Education and Leadership Teams in Action) е НВО регистрирана од страна на УНМИК во Косово во 2003 година.

Изминатите години, Делта има реализирано програми за подигање на свеста и градење на капацитетите на младите во партнерство со повеќе од 20 организации и институции кои работат на Балканот.

Целите на ДЕЛТА програмата се остваруваат преку:

  • Тренинг програми за членови на НВО и други институции посветени на хуманиот развој, човековите права, демократијата и интер-етничкиот дијалог.
  • Тренинг програми фокусирани на заедницата со цел развивање способности кај поединците за градење одговорен однос спрема сопствениот живот и животот на другите луѓе во заедницата
  • Тренинг програми кои вклучуваат практична работа на терен и работа на развој на проекти базирани на интер-етничкиот дијалог и соработка
  • Постојана соработка со НВО и институциите кои учествуваат во програмите на ДЕЛТА за градење на отворена демократска култура која ги почитува разликите меѓу граѓаните и нивните човекови права.

Споделете!