Донатор:      Фондација институт отворено општество – Mакедонија

Период на спроведување:   Септември, 20019 – Мај 2020 година

Буџет:           10.000,00 Евра

Целна група:  Министерство за транспорт и врски

Министерство за образование и наука

Министерство а политички систем и односи меѓу заедниците

Министерство за труд и социјална политика

Опис на активности: Целта на проектот беше мониторирање на институциите за спроведување на Законот за јазиците на етничките заедници,

Активности:

  • Мониторинг
  • Фокус групи
  • Анализа со препораки
  • Конференција

Резултати:  

Успешен реализиран мониторинг, Подготовка на Извештај за мониторинг за спроведување на Законот за употреба на јазиците , со препораки и заклучоци до институциите. Присуство на медиуми – голем интерес. Организирање на конференција со 100 учесници за презентација на препораките и заклучоците

Споделете!