Остварување на правата на етничките заедници во Република Северна Македонија

  1. Остварување на правото на употреба на јазиците на заедниците во комуникација со органите на државната власт во Република Северна Македонија
  2. Меѓународни стандарди и правата на припадниците на малцинствата
  3. Соживот во мултиетнички средини блиску, а сепак, далечни.
  4. АНАЛИЗА ПЕРЦЕПЦИИ И ИСКУСТВА НА РАКОВОДИТЕЛИ И СЛУЖБЕНИЦИ ОД ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ОД 2008 ГОДИНА ВО ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Zaednicki vrednosti_MKD ALB SRP ROM TUR BOS.pdf (fosm.mk)
  5. Анализа на меѓуетничките односи во Република Северна Македонија ANALIZA-NA-MEGJUETNICKITE-ODNOSI.pdf (metamorphosis.org.mk)
  6. Vodic, ZA NACIONALNOTO ZAKONODAVSTVO VO SFERATA NA UPOTREBATA NA JAZICITE NA ETNI^KITE ZAEDNICI VO REPUBLIKA MAKEDONIJsvetlo ZELENA predlog dizajn.qxd (fosm.mk)

6.2. Наведете ги печатените и електронските медиуми што објавиле информации за вашите активности за изминатите 3 (три) години.

Каде и кога се објавени информациите?

IDIVIDI: Проектот „Модел за ефикасна комуникација меѓу Комисиите за односи со заедниците и граѓаните“ ќе се спроведува во четири општини

Живеење во мултиетничка средина – Граѓани со еднакви права, можности и заштита (36.000 примероци, достапна на сите јазици кои се говорат во Република Македонија како и електронски на веб страните на Заеднички вредности и проектот www.podistosonce.org.mk.

Споделете!