Анализа
Перцепции и искуства на раководители и службеници од државната администрација за имплементација на законот за употреба на јазиците од 2008 година во државните институции.
Perceptimet dhe eksperiencat e udhëheqësve dhe nëpunësve të administratës shtetërore për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve nga viti 2008 në institucionet shtetërore percepcie thaj eksperience e vastarutnengere thaj oficialutnengere katar themakiri administracia.
Vaši implementacia e e zakoneskoro vašo labardipe e chibjengoro katar 2008 ane themakere institucie.
Перцепције и искуства руководилаца и службеника из државне администрације о имплементацији закона о употреби језика из 2008 у државним институцијама
Percepcije i iskustva rukovodioca i službenika iz državne administracije za implementaciju zakona za upotrebu jezika iz 2008 godine u državnim institucijama

videri shi praxã a conducãtorlor shi a lãcãrtorlor tu administratsia a statlui ti implementari a nomlui ti ufiliseari a limbilor di la anlu 2008 tu institutsiili a statlu

https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/Analiza-FINAL-ZA-PECAT.pdf

Споделете!