Прирачник за отстранување на дискриминациjата врз основа на етничка припадност

Издавачи:
Фондациjа Институт отворено општество – Македониjа
Здружение на гра|ани за поддршка на ме|уетнички диjалог
и развоj на заедницата „Заеднички вредности“

Линк до прирачникот на македонски јазик:

https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/mak-priracnik.pdf

Линк до прирачникот на босански јазик:

https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/priracnik-bosanski.pdf

Линк до прирачникот на ромски јазик:

https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/romski-priracnik.pdf

Линк до прирачникот на турски јазик:

https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/turski-priracnik.pdf

Споделете!