За нас

Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетничкиот дијалог и развој на заедницата ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ.

Мисијата на здружението е насочена кон иницирање и поддршка на граѓанскиот дијалог за рамноправно учество на етничките заедници што живеат во Република Северна Македонија во остварување на одржлив развој на локално и на национално ниво и интеграција кон Европска унија.

цел

Граѓански принцип

Промоција на граѓанскиот принцип и активно учество на етничките заедници во процесот на донесувањето на одлуки

ЦЕЛ

Јавност

Информирање на јавноста и активно ангажирање во активностите за лобирање за остварувањето на одржливиот развој на заедницата

ЦЕЛ

Капацитети на НВО

Засилување на капацитетите на НВО за успешно адресирање проблеми и вклучување во донесување одлуки на локално и на национално ниво

ЦЕЛ

Интеграција во ЕУ

Интеграција во Европска унија

Последни

Упатства